PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO „SOULKITCHEN.LT“ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

  1. SĄVOKOS

1.1.    Pardavėjas – SOULKITCHEN.LT – UAB „Karenas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 304036527, buveinės registracijos adresas: Bičiulių g. 13, Pabaliai, LT-21157 Trakų r., Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas   LT100010691514, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

1.2.    Pirkėjas – asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve.

Pirkėjas – vartotojas yra fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, pirkėjas – verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš soulkitchen.lt prekių ar paslaugų. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, užsiregistravusį Parduotuvėje nustatyta tvarka.

1.3.    Parduotuvė – elektroninė, pasiekiama adresu www.soulkitchen.lt.

1.4.    Pirkimo–pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės pirkimo–pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis.

1.5.    Prekių atsiėmimo skyrius :

1.5.1.   Titnago g. 7-50, LT-02300 Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.6.    Taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo–pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.    Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas Parduotuvėje.

2.2.    Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje.

2.3.    Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

2.4.    Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

  1. PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1.    Parduotuvėje prekes gali pirkti tik registruoti Pirkėjai. Prieš registraciją Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su Parduotuvės Privatumo politika. Pirkėjui užsiregistravus Parduotuvėje laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka.

3.2.    Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje pateikiant būtinus duomenis (toliau – Registracijos duomenys). Pirkėjas pats yra atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar) išsaugojimą.

3.3.    Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą soulkitchen.lt

3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra Užsakyti, Pardavėjęs patvirtininęs užsakymą Pirkėją informuos Pirkėjo nurodytu el.paštu, kad užsakymas yra vykdomas. Vykdymui patvirtinti Pirkėjas per 3 kalendorines dienas sumoka avansinį mokėjimą nurodytą patvirtinimo laiške bei išsiunčia mokėjimo patvirtinimą. Įvykdžius mokėjimą bankiniu pavedimu, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

3.5. Pirkėjo užsakymas saugomas soulkitchen.lt duomenų bazėje iki bus įvykdytas.

4 PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas soulkitchen.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.1.1. Užsakymai priimami likus 3 (trims) dienoms iki renginio. Kitas būdas užsakinėti rinkinius, tuomet juos galime pagaminti ir sekančią dieną.

4.1.2. Užsakymai vykdomi www.soulkitchen.lt, susidėti prekių krepšelį ir išsiųsti paklausimą. Mes atsakysime į paklausimą per 24 valandas.  Kitas būdas – susisiekti el.paštu [email protected] ar telefonu +370 61585777.

4.1.3. Mūsų kainoraščiai pateikiami www.soulkitchen.lt

4.1.4. Indams ir kitai Kliento atsakomybei kartu su užkandžiais perduodamai įrangai taikomas 50 eurų nuomos depozitas. Grąžinus indus, jis atiduodamas. Indai nuomojami 2 (dvejų) kalendorinių dienų laikotarpiui. Negrąžinus indų per nurodytą laiką, Klientui negrąžinamas depozitas, o už kiekvieną papildomą pradelstą dieną mokamas 20 eurų indų nuomos mokestis.

4.1.4.1. Klientas taip pat sutinka ir prisiima pilną atsakomybę už tinkamą indų ar kitos perduotos įrangos naudojimą, o ją sugadinęs sutinka padengti visus tiesioginius UAB Karenas nuostolius.

4.1.5. Pasiūlymą renginiui galite gauti užpildę mūsų užsakymo anketą.

4.1.6. Užsakytą produkciją, jei jos Parvavėjas nepristato į vietą, galite atsiimti Titnago g. 7-50, LT-02300 Vilnius, Lietuva

4.1.7. Pristatant produkciją į renginio vietą, serviruojame Soulkithen – UAB Karenas induose. Visa atsakomybė už tinkamą jų naudojimą tenka Pirkėjui ir toliau galioja 4.1.4.1 punkte numatytos sąlygos.

4.1.8. Maiste esantys alergenai neišvengiami, tad apie kiekvieną produktą teiraukitės Pardavėjo. Alergiją ar netoleravimą sukeliančių medžiagų, kurias galima aptikti ir mūsų gaminuose, sąrašą rasite soulkitchen.lt

4.1.9 Pirkėjas, naudodamasis soulkitchen.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų soulkitchen.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.2.0 Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes atsiėmimo skyriuje, Pirkėjas privalo jas atsiimti numatytu laiku. Pasikeitus sąlygoms, privalo susisiekti el.paštu [email protected] ar telefonu +37061585777

5 PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1.    Pardavėjas turi teisę:

5.1.1.    be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir / ar pažeidžia savo pareigas; Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;

5.1.2.  laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui; Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;

5.1.3.    pakeisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir / ar bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.

5.1.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs nevykdo Taisyklių 3.4 punkto, t.y. nesumoka už prekes per 3 (tris) kalendorines dienas.

5.1.5. Pirkėjui neatlikus veiksmų nurodytų 3.4. punkte ar iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais.

Pardavėjas įsipareigoja:

5.2.1.    gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/ar Parduotuvės Privatumo politikoje nustatytus atvejus;

5.2.2.    negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės/paslaugos, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už visą užsakymą Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

  1. PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMAS

6.1.    Prekių kainos Parduotuvėje ir / ar užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.

6.2.    Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių.

6.3.    Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir serviravimo paslaugos yra mokamos. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma soulkitchen.lt

6.4. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

6.4.1. banko pavedimu;

6.4.2. grynaisiais pinigais pristatymo/atsiėmimo metu;

6.4.3. banko kortelė pristatymo/atsiėmimo metu;

6.5.    Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo  paskyroje, iš kurios Pirkėjas jas gali atsisiųsti ir / ar atsispausdinti. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.

6.6.    Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Parduotuvėje, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

6.7. Prekių krepšeliui, kurį sudarančių visų prekių bendra kainų suma nesiekia 130€, pristatymas negalima be atskiro šalių sutarimo.

  1. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1.    Prekės pristatomos tik Vilniuje. (kiti miestai už sutartinį mokestį)

7.2.    Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Prekių pristatymo kainos yra nurodytos soulkitchen.lt

7.3.    Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymo paslaugą ar pristatymo ir serviravimo paslaugą prekių pristatymo kaina Pirkėjui yra parodoma užsakymo pabaigoje, prieš pasirenkant mokėjimo būdą ir / ar atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo ar pristatymo ir serviravimo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už prekes.

7.4. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo ir serviravimo į namus paslaugą:

7.4.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, datą ir tikslų laiką.

7.4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes ar paslaugas priimti pats ar įpareigoti kitą asmenį, prieš tai suderinus jo kontaktus el.paštu ar telefonu. Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

7.4.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

7.5. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą soulkitchen.lt skyriuje esantį Titnago g. 7-50, LT-02300 Vilnius :

7.5.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 1 (val) nuo užsakyme pateikto atsiėmimo laiko. Visa informaciją apie užsakymą pateikiame  užsakymo metu.

7.5.2. Prekes gali atsiimti ne tik užsakyme nurodytas gavėjas bet ir užsakymo pateikimo metu nurodytas kitas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

7.6. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs.

7.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti produkcijos būklę bei ją sutikrinti su užsakymu, kuris buvo išsiųstas el. paštu.

7.9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

7.10. Jei remiantis Pirkėjas neatsiima prekių numatytu laiku ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas laikomas įvykdytu ir išrašoma pilna sąskaitą faktūra už suteiktas paslaugas.

  1. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

8.1.    Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės aprašyme.

8.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti gaminiai yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

8.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę soulkitchen.lt;

8.2.2. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

8.2.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad soulkitchen.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

8.3. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi užsakymo patvirtimo laiške, kurį Pirkėjas gavo patvirtinus užsakymą.

9 TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

9.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

9.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 3 (tris) dienas turi teisę atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimopardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Jei buvo sumokėtas avansas, šis avansinis mokėjimas negražinamas.

9.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu [email protected] Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

9.1.3. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol užsakymas dar nebuvo pradėtas vykdyti, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė ar paslauga jau buvo pagaminta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 7.10. punkte numatytos nuostatos.

9.1.5. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) valandas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu [email protected] arba paskambinęs telefono numeriu +370 61585777. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir kompensuoti tiesioginius nuostolius, bet nedaugiau, nei suma už kurią buvo nupirkta prekė.

10 NUOLAIDOS IR AKCIJOS

10.1.    Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas Parduotuvėje. Parduotuvėje taikomos nuolaidos ir akcijos neprivalo sutapti su fizinėje Pardavėjo parduotuvėje taikomomis nuolaidomis ir akcijomis.

10.2.    Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ar akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas.

10.3.    Kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, ar Pirkėjas atsiskaito dovanų kortele, o Pirkėj